musiikkiterapeutti pekka kela

Musiikkiterapia on KELA:n hyväksymä kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Musiikkiterapiaa

Sovellusalueita:

Suomessa musiikkiterapian johdonmukainen käyttö alkoi 1960-luvulla. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät 1970-luvun alussa ja Suomen musiikkiterapiayhdistys perustettiin 1973.

Musiikkiterapian menetelmistä

Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikki on vuorovaikutuksen väline, ei itsetarkoitus. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito.

Musiikkiterapian tavoitteista

Musiikkiterapian tavoitteena on musiikin keinoin tukea kuntoutujan psyykkistä, fyysistä sekä sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä.
Musiikkiterapialla voidaan tukea vuorovaikutustaitoja, kehon hahmotusta,oman toiminnan jäsentämistä ja ympäristön hahmottamista sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä. Musiikkiterapian tarkoituksena voi olla myös psyykkisen hyvin voinnin tukeminen, itseilmaisun ja tunne-elämän, itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja elämänhallinnan parantuminen.  Yksilölliset tavoitteet määritellään kuntoutujan valmiuksien, tarpeiden sekä ongelmien laadun perusteella.

Musiikkiterapiatyöskentelyn kulku

Musiikkiterapiatyöskentely on prosessi, johon kuuluu alun arviointivaihe, työskentelyvaihe ja lopetusvaihe.

Arviointivaihe

Arviointikäynneillä kartoitetaan asiakkaan suhdetta musiikkiin ja hänen
valmiuksiaan musiikillisessa vuorovaikutustilanteessa. Arviointijakson
aikana selvitetään minkä tyyppinen musiikkiterapia vastaa hänen tarpeitaan ja edellytyksiään.

Arviointiin sisältyvät arviointikäyntien lisäksi haastattelut, taustatietoihin
tutustuminen sekä musiikkiterapiasuunnitelman laatiminen asiakkaan ja hänen vanhempiensa kanssa.

Työskentelyvaihe

Työskentelyvaiheen kesto vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan vuodesta useampaan vuoteen. Käytettävät työskentelymenetelmät valitaan asiakkaan kuntoutustavoitteista lähtevien tarpeiden ja toiveiden mukaan.  Terapia toteutuu musiikkiterapiasuunnitelman ja KELA:n kuntoutuspäätöksen mukaisesti, yleensä kerran viikossa.Työskentelyvaiheen aikana musiikkiterapian edistymistä arvioidaan vähintäänkaksi kertaa vuodessa. Kuntoutusjaksokaudenn lähestyessä loppua käydään arviointikeskustelu, jonka pohjalta laadin terapialausunnon lähettävälle taholle ja KELA:lle

Työnohjaus

Työskentelyni kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi käyn säännöllisessä työnohjauksessa. Työnohjaajani on kokenut alalle sovelias työnohjaaja, tällä hetkellä erityisopettaja Simo Rönty.  Asiakastilanteiden käsittely on luottamuksellista ja työnohjauksissa ei asiakkaan henkilöllisyys tule esille.  Mikäli terapiasuunnitelmassa annatte luvan voidaan työnohjauksessa hyödyntää terapiatilanteissa kuvattuja videoita.

Terapian lopetus

Kun asiakkaan kuntoutuminen on tullut vaiheeseen, jossa musiikkiterapian lopettaminen on ajankohtaista, asia päätetään yhdessä asiakkaan, vanhempien ja hoitavan tahon kanssa.  Terapian loputtua laaditaan palaute terapian kulusta ja kuntoutumisen edistymisestä.

Tavallisimmin käyttämiäni musiikkiterapiamenetelmiä

 

Vastaan mielelläni tarkemmin lapsenne musiikkiterapiaa koskeviin kysymyksiin. 

Yhteistyöterveisin

Pekka Kela

 

 


Musiikkiterapeutti Pekka Kela, T:mi
Kuurnantie 7 as. 6
87200 Kajaani
Puh. 044 261 6545 
S-posti: musiikkipekka(a)gmail.com
Y-tunnus: 1863656-8

Copyright © 2018 Musiikkiterapeutti Pekka Kela